Ruimtelijke onderbouwing

Een ruimtelijke onderbouwing is nu eenmaal vaak nodig bij de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging. In deze onderbouwing staat bijvoorbeeld het beleid (provinciaal en gemeentelijk) beschreven.

Dit staat vermeld in onder meer:

 • Streekplan
 • Vigerend bestemmingsplan
 • Structuurplan
 • Groen-  of verkeersstructuurplan

In de ruimtelijke onderbouwing staat de omgeving beschreven en beoordeeld. Ook de ruimtelijke en  functionele gevolgen van het project zijn aangegeven.

Door de centrale ligging zijn wij in heel Nederland werkzaam.

Frisse kijk
Rapporten

Onderzoeken bij ruimtelijke onderbouwing

Voor een vakkundige onderbouwing en beoordeling zijn verschillende onderzoeken nodig om zo goed mogelijk inzicht te krijgen:

 • verkeerskundige aspecten, met aandachtspunten als ontsluiting, parkeernormen en parkeerplaatsen;
 • bodemonderzoek;
 • geluidsonderzoek, met aandachtspunten bij geluidsgevoelige objecten als bedoeld in de Wet Geluidhinder;
 • milieu;
 • luchtkwaliteit;
 • externe veiligheid, met aandachtspunten voor brandstoftransportleidingen, aardgastransportleidingen, hoogspanningsleidingen, rioolpersleidingen, LPG-stations, opslag gevaarlijke stoffen en routes van vervoer van gevaarlijke stoffen;
 • watertoets;
 • cultuurhistorie, met aandachtspunten voor monumenten, molenbiotoop en archeologie;
 • groen, natuur en landschap, met aandachtspunten voor het groenstructuurplan, landschappelijke inpassing, beschermde bomen, natuurbeschermingswet, habitat- of vogelrichtlijn, boswet en flora- en faunawet.

Onderzoeken bij ruimtelijke onderbouwing

Het gaat nog een stapje verder: Een verwijzing naar de kaders van de ruimtelijke visie die tot stand zijn gekomen op basis van de stedenbouwkundige uitgangspunten en het beschrijven van de financieel-economische uitvoerbaarheid.

Wij maken en beoordelen uw gewenste complete ruimtelijke onderbouwing op maat.

Menu