Ruimtelijke Ordening

Ruimtelijke ordening… Dat is een behoorlijk specialistisch gebied. Bij zowel de ontwikkeling, de vertaling van de verschillende beleidsvisies van overheden naar úw kansen als de handhaving of een dreigende dwangsom zijn wij er voor u.

Bestemmingsplan / Omgevingsplan;

Bylaer advies- en tekenburo heeft ruime juridische ervaring opgedaan óók door het bijstaan in rechtszaken. Wilt u weten; wat mag ik bouwen? Wij maken helder bij nieuwe bestemmingsplannen of omgevingsplannen wat dit voor ú concreet betekent. U wilt zelf een bestemmingsplanwijzing of wijziging in het omgevingsplan aanvragen? Een ruimtelijke onderbouwing is dan essentieel.

Bestemmingsplan

Planontwikkeling;

Ontwikkeling landelijk gebied

Het gaat hier allang niet meer om de landbouw alleen. Natuur, recreatie, wonen, energievoorziening en vooral waterbeheer nemen een steeds belangrijker plaats in. We moeten dus meer naar differentiatie én meervoudig ruimte- en watergebruik. Hierbij heeft de agrarische sector een grote rol. Dat kan bijvoorbeeld als uitvoerder van taken op het gebied van recreatie en toerisme, maar evengoed als agrariër met ruimte voor verdere bedrijfsontwikkeling.

 

Planontwikkeling

U heeft plannen om te ontwikkelen? U krijgt dan eenmaal te maken met tal van voorgeschreven planvisies van de overheid. Deze zijn opgenomen in bijvoorbeeld bestemmings-, reconstructie-, regio- én streekplannen. Wij laten graag zien wat dit concreet voor u betekent. Vanzelfsprekend op vrijblijvende wijze.

Wanneer u bijvoorbeeld denkt aan functieverandering of aan ontwikkeling van woningen/bedrijven zijn wij ook graag uw gesprekspartner.

 

Gebiedsgerichte ontwikkeling

Een integrale gebiedsgerichte aanpak betekent dat wij de verschillende facetten van de ontwikkelingen in hun onderlinge samenhang benaderen. Wij ondersteunen u van visievorming tot realisatie, oftewel van conceptueel ontwerp tot inrichting.

Onze kracht ligt in het verbinden van partijen en het gezamenlijk formuleren van de ruimtelijke opdracht. Wij combineren procesmanagement met onze inhoudelijke kennis op het gebied van onder meer waterbeheer, cultuurhistorie, landschapsarchitectuur én toerisme.

“Om dit succesvol uit te voeren is een onderling samenspel van publieke en private partijen, burgers en bedrijven nodig.”

Meerdere belangen

Bij locatieontwikkeling spelen belangen van publieke en private partijen. Een publiekprivate samenwerking wordt bereikt via de traditionele grondexploitatie en via bepaalde samenwerkingsmodellen. De complexiteit en het procesmanagement van samenwerkingsvormen vraagt in bijna alle gevallen om een onafhankelijke derde: een procesmanager, die als intermediair fungeert. De basis voor succesvolle locatieontwikkeling is een breed draagvlak en wederzijds vertrouwen!

Handhaving / (voorgenomen) last onder dwangsom;

Handhaving

Het kan gebeuren dat u voor een andere bedrijfsvoering heeft gekozen. De gemeente zal u aangeschreven en zelfs aangeven deze activiteiten te beëindigen. Dat is lang niet altijd nodig! Pas uw bestemmingsplan gewoon aan. In beide gevallen adviseren wij u graag over de beste oplossing.

(Voorgenomen) Last onder dwangsom

Het kan ook zijn dat u reeds een (voorgenomen) last onder dwangsom heeft opgelegd gekregen. Wij verlenen ook dan de benodigde juridische bijstand.

Last onder dwansom

Beheer bestemmingsplannen

Bestemmingsplannen blijven een actueel onderwerp gezien alle ontwikkelingen. Volgens  nieuwe wetgeving mogen bestemmingsplannen niet ouder zijn dan tien jaar. Hiernaast professionaliseren veel gemeenten de digitalisering van hun informatievoorziening. Dit heeft gevolgen voor de manier van opbouw én beheer van  deze  bestemmingsplannen.

Wijzigingsprocedure bestemmingsplan

Bylaer advies- en tekenburo volgt deze ontwikkelingen op de voet. Als betrokken opdrachtgever staan wij u dan ook graag persoonlijk bij in de ontwikkeling en wijzigingsprocedure van bestemmingsplannen. Tegelijkertijd laten wij de mogelijkheden zien wat een vigerend bestemmingsplan voor u kan betekenen bij ontwikkeling of verandering.

Ruimtelijke onderbouwing

Let op: bij aanvraag van een bestemmingsplanwijziging is een ruimtelijke onderbouwing nodig!

Wij kunnen een ruimtelijke onderbouwing voor u opstellen en beoordelen.

Menu